Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Zienswijze Milieu Effect Rapportage Nieuwveense Landen - maart 2010

Door de voorgestelde verkeersontsluiting wordt Nijeveen verstopt achter de nieuwe geplande woonwijk

Hiermee wordt niet alleen de bereikbaarheid van Nijeveen ernstig aangetast, maar verslechtert ook het vestigingsklimaat voor bedrijven en de aantrekkelijkheid van het wonen in Nijeveen. Dit geldt niet alleen voor nieuwe vestigingen, maar ook de concurrentiepositie van de reeds gevestigde bedrijven wordt ernstig aangetast. Nijeveen eist behoud van een directe ontsluiting naar de N375.

Het plan schetst daarnaast onvoldoende wat de gevolgen zijn van deze gekozen ontsluiting voor de nieuwe bewoners van de wijk. Zij worden geconfronteerd met doorgaand verkeer in een omvang en vorm die men gewoonlijk niet verwacht in een nieuwe wijk.

Al het vrachtverkeer en landbouwverkeer zal dag en nacht gebruik moeten maken van een route dwars door de nieuwe woonwijk.

In het onderstaande zullen wij ingaan op deze en andere gevolgen van de plannen zoals die in de MER beschreven staan.

Het plan heft de bestaande directe verbinding van Nijeveen in zuidelijke richting op. Daarvoor in de plaats staat een ontsluiting gepland via de bebouwde kom, een woonwijk met diverse aansluitingen en kruisingen. Ook scholieren -en fietsers in het algemeen- kruisen deze weg.

De verkeersafwikkeling wordt onveiliger vanwege het al bestaande en naar verwachting groeiende doorgaande verkeer, waaronder landbouwvoertuigen en vrachtverkeer. Dit doorgaande verkeer komt straks samen op kruisingen met plaatselijk en langzaam verkeer. De geplande ontsluiting dwars door de nieuwe woonwijk, met ter weerszijden woonvlekken is daarmee niet geschikt voor de ontsluiting van Nijeveen. Dit geldt uiteraard onverkort ook voor het bestemmingsverkeer richting Nijeveen.

Het verkeer vanuit Nijeveen, dat nu via de Meppelerweg en de N375 naar de A32 gaat in zuidelijke richting, wordt straks onlogisch omgeleid via de N371 in oostelijke richting. Dit zal leiden tot meer verkeer op de Dorpsstraat, omdat daarmee een kortere route gekozen kan worden.

Het verkeer vanuit de Nieuwveense Landen / westelijk deel, met bestemming A32 in noordelijke richting wordt op een onlogische route naar de A32 geleid. Het alternatief via Nijeveen is voor een groot deel van deze wijk korter. Dit zal leiden tot een toename van verkeer op de Dorpsstraat en sluipverkeer via de lokale wegen naar Steenwijk.

Het verkeer vanuit het gebied rond Wanneperveen richting A32 in Noordelijke richting kiest bij toenemende drukte op de N375 het alternatief via Kolderveen en Dorpsstraat naar de A32.

In de MER is weliswaar aangegeven, dat er gevolgen zijn voor Nijeveen, maar de consequenties worden niet verder uitgewerkt. Dit moet worden hersteld. Er is in de MER in feite onvoldoende aandacht gegeven aan de effecten voor Nijeveen.

Door de nieuwe, zeer breed vertakte ontsluiting van de Nieuwveense Landen worden onnodig veel extra kilometers gemaakt richting het centrum van Meppel. Dit leidt in totaliteit tot een extra brandstofverbruik, met alle daarmee samenhangende gevolgen.

In een verder verleden liep de route met het verkeer van- en naar Nijeveen ook vast in de bebouwde omgeving van de (toenmalige) Meppelerweg. In die tijd is juist gekozen om een vrije verbinding met de watertoren (N375) aan te leggen, om daarmee het vracht- en landbouwverkeer over een Nieuwe Meppelerweg -buiten de bebouwde kom om te kunnen leiden. Deze uitstekende oplossing wordt nu weer compleet teniet gedaan in een nog veel omvangrijkere woonwijk.

Ook de tijdsaanrijding van de eerste hulp diensten vanuit de vestiging locaties komt met deze plannen verder onder druk te staan.

Het centrumgebied van Nijeveen wordt gerevitaliseerd, waarbij een shared-space is voorzien rond het winkelgebied op de Dorpsstraat. Het is onwenselijk om toe te werken naar extra verkeersdruk op deze plek, waar veel kwetsbare verkeersdeelnemers gebruik van maken en waar o.a. ook een basisschool aan is gevestigd.

Alle genoemde vormen van sluipverkeer zijn ook daarom onwenselijk.

Daar waar de bouw van de Nieuwveense Landen leidt tot bovenmatig forensisch verkeer versterkt dit de hierboven genoemde negatieve effecten.

Ingediend 18 maart 2010 - Dorpsvereniging Nijeveen.

 

 <-- Terug
Uitspraak Raad van State
Beroep Raad van State
Raadscommissie 2012
Handtekeningenactie
Zienswijze Juli 2011
Zienswijze MER
Inspreken Raad
Standpunt DVN
Knelpunten
Gem.Raad april 2008
Variant Sterk Meppel