Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Woninggebonden Zorg

Resultaat en doel

 1. Zwaardere zorg in Nijeveen realiseren voor Nijeveners, bijvoorbeeld in een instelling als het Kerspel.

 2. Zorg aan huis realiseren voor Nijeveners, als een voorafgaande fase aan wonen met een zwaardere zorgvraag in een instelling.

Definitie

(eisenpakket aan het projectresultaat en de omgeving waarin het resultaat gebruikt zal worden.)

 1. Alle Nijeveners met een zorgvraag tot 'zorgzwaartepakket 5' kunnen zo lang mogelijk thuis wonen en als dat niet kan, dan is er een alternatieve voorziening in Nijeveen.

 2. De zwaardere zorgvraag (tot en met 5) in een instelling wordt in Nijeveen gemiddeld gevraagd door tien personen.

 3. Respijtzorg en herstelzorg wordt gevraagd door gemiddeld een a twee personen?

 4. Dagbesteding wordt op verschillende locacties in Nijeveen aangeboden in groepsverband voor tien personen, een keer per week. Uitbreiding kan vraag-gestuurd.

 5. Woninggebonden jeugdzorg wordt via Jeugdzorg afgehandeld.

Ontwerp

(gekozen oplossing en vormgeving van het resultaat.)

 1. Onderzoeken welke huisvesting in Nijeveen beschikbaar is. Is deze op de middel lange termijn ook geschikt? Zijn er eventueel alternatieven.

 2. Welke partijen kunnen nu zwaardere zorgpakketten leveren, zijn er alternatieven. Intra- en extramuraal

 3. Kan aanbod bundeling voordeel bieden, zo ja welke? Idem voor vraagbundeling.

 4. Welke rol is weggelegd voor de zorgverzekeraars?

 5. Wat is de rol van gemeente WMO?

Voorbereiding

(werkwijze, materialen en resources om het resultaat te behalen of te vervaardigen.)

 1. De locatie(s) kiezen, afspraken maken met verhuurder(s)

 2. Aanbieder(s) kiezen

 3. Doelgroep betrekken

 4. Werkvorm kiezen

 5. Financiering rond krijgen

Realisatie

(opgeleverd, operationeel resultaat.)

 1.  

Nazorg

(feitelijk gebruik en onderhoud van het resultaat.)

 

Zolang er geen overeenstemming is over het beoogde projectresultaat, is het niet mogelijk om projectmatig te werken. ‘Overeenstemming over het projectresultaat’ betekent overeenstemming over datgene ‘wat klaar is als het project klaar is’. Een project start dan ook pas na de afronding en het accorderen van de initiatieffase.

Fasering

In de fasering wordt  het beoogde eindresultaat bepaald, worden de noodzakelijke inhoudelijke activiteiten vastgelegd en de volgorde van het uitvoeren daarvan. Daarbij worden standaard de volgende fasen onderscheiden. Daaruit komt uiteindelijke het (tussen)resultaat:

 1. Initiatieffase: projectdoelen, globaal projectresultaat en afbakening.
 2. Definitiefase: eisenpakket aan het projectresultaat en de omgeving waarin het resultaat gebruikt zal worden.
 3. Ontwerpfase: gekozen oplossing en vormgeving van het resultaat.
 4. Voorbereidingsfase: werkwijze, materialen en resources om het resultaat te behalen of te vervaardigen.
 5. Realisatiefase: opgeleverd, operationeel resultaat.
 6. Nazorgfase: feitelijk gebruik en onderhoud van het resultaat.

 Beheersen

Het beheersen van een project gaat in een cyclus of stappenplan en dient ervoor dat beperkte middelen effectief, efficiŽnt, flexibel en creatief worden ingezet. Bij projectmatig werken worden vijf beheersaspecten onderscheiden, TGKIO genoemd: tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.

Voor elk van de beheersaspecten dient de beheerscyclus te worden doorlopen (plannen, doen, opnemen stand van zaken, vergelijken, sturen en indien nodig wijzigen plan ).
Belangrijk is dat een project integraal wordt beheerst. Dat wil zeggen dat alle aspecten tegelijk en in samenhang worden beheerst. Maar ook dat elk beheersplan zichtbaar marges moet bevatten die zijn gebaseerd op de mogelijke risico’s. Bij het bepalen van de risico’s die het project kunnen beÔnvloeden, kan een ‘projectdiagnose’ als risicochecklist dienen. In de laatste versie van Projectmatig Werken is een extra hoofdstuk gewijd aan risicomanagement.

Beslissingen

Op specifieke momenten worden de beheersplannen met de faseringsplannen geÔntegreerd. deze specifieke momenten noem je de beslispunten.
Deze gaan vooral over het kiezen uit alternatieven, goedkeuren van voorstellen en actieplannen, accepteren van de risico’s en consequenties en dechargeren van het uitgevoerde werk.

De belangrijkste beslispunten zijn steeds bij de faseovergangen. Het is van belang om elke faseovergang bewust te laten plaatsvinden en op die momenten een beslissing te (laten) nemen over de voortzetting of het stoppen van het project.

Bij een beslispunt worden drie beslissingen genomen:

 1. Over het verleden: is het resultaat naar tevredenheid en is het faseplan tot nu adequaat uitgevoerd?
 2. Over de toekomst: is er overeenstemming over de komende fase en het beoogde resultaat daarvan?
 3. Over het project: Moet het project, gelet op de stand van zaken, in de gekozen vorm al dan niet moet worden voortgezet (go/no go-beslissing)?

 Samenwerking

Werken in projecten is teamwerk. Samenwerking met en het creŽren van draagvlak bij de omgeving van het project moeten speciaal worden uitgewerkt.

 

 <-- Terug
Digitaal Dorpsplein
Discussieavond febr'16
Woninggebonden zorg
Vraag en Aanbod
Centraal Punt Zorgvraag
Zorgcooperatie
Eenzaamheid
Groepswonen