Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

UIT DE GEMEENTELIJKE BELEIDSNOTITIES:

Ruimtelijke structuur:

Tot Nijeveen in 1998 onderdeel werd van de gemeente Meppel was het een zelfstandige gemeente. Nijeveen vormt een landelijk gebied met een grote mate van openheid en weidsheid. Nog altijd vormen de oudste linten van Kolderveen/Nijeveen en Kolderveensebovenboer/Nijeveensebovenboer, met sinds de ruilverkaveling (1986) de Bramenweg, de cultuurhistorische dragers en beeldmerken van dit gebied. De ‘dorpskom’ van Nijeveen is vanaf de jaren ‘70 ontworpen. Driekwart van de woningvoorraad bestaat uit eengezins koopwoningen. De voorraad sluit aan bij de vele gezinnen met kinderen (44% van de huishoudens). In het dorp wonen meer ouderen dan in het buitengebied. Er is een kleine uitbreidingswijk in voorbereiding (ca 100 woningen).

Sociale structuur:

Ongeveer 3000 van de ruim 3800 Nijeveense inwoners wonen in de dorpskern Nijeveen. In verhouding wonen er wat meer ouderen in het dorp dan in het buitengebied. Nijeveen is een dorp met veel gemeenschapszin. Kenmerkend voor het dorp Nijeveen zijn de sterke sociale contacten, het bloeiende verenigingsleven en de sociale binding met het dorp.
De leefbaarheid in het dorp is goed. Nijeveen is zelfvoorzienend, waar het gaat om basisvoorzieningen., waaronder een huisartstenpraktijk.
Het verzorgingshuis de Stouwe en bejaardenwoningen ontwikkelen zich. Levensloopbestendigheid in de woningbouwontwikkeling behoeft de aandacht. In Nijeveen zijn de noodzakelijke basisvoorzieningen aanwezig. 

Ambitie (2013):

In de dorpskern, dichtbij de voorzieningen, is behoefte aan woonruimte voor senioren. Levensloopbestendig maken, renovatie en vervangende nieuwbouw zal pluksgewijs worden gerealiseerd. Op termijn (lagere prioriteit) wordt ook een woonzorgzone ontwikkeld.
Het aanwezige groen buiten het dorp en deels langs de linten draagt bij aan de identiteit van Nijeveen en daarmee ook aan de ruimtelijke kwaliteit. Het verbeteren van de kwaliteit, bruikbaarheid en bereikbaarheid van dat groen is belangrijk.
Nadat Danninge Erve Zuid volgebouwd is, is Nijeveen qua woningbouw voorlopig afgerond. De bouw van de laatste fase van Danninge Erve zal naar verwachting ongeveer 15 jaar duren. Kleinschalig woon-werkterrein Spijkerserve kan in de toekomst nog iets worden uitgebreid.
De ruimtelijke integratie van voormalig recreatieterrein de Wiede Landen wordt gezien bovenstaande ambities in deze structuurvisieperiode niet reŽel geacht.

Specifiek:

DORP: Nijeveen

Nijeveen heeft een hechte dorpsgemeenschap. De inwoners blijven er vaak lang wonen. In aansluiting op de aanwezige zorg in het centrum van Nijeveen, is de ontwikkeling van een woonzorgzone voorzien.

BEDRIJVENTERREIN: Spijkerserve

Het bedrijventerrein Spijkerserve is in hoofdzaak een woon-werk locatie met beperkte schaalgrootte voorde lokale ondernemers. Dit karakter moet het behouden. Het kan in de toekomst, indien vanuit de lokale ondernemers behoefte bestaat, beperkt worden uitgebreid met enkele kavels. In eerste instantie zal de behoefte binnen het bestaande bedrijfsterrein gevonden moeten worden. Grotere bedrijven zullen dan op de bedrijfsterreinen in Meppel zijn aangewezen.

VERBINDING MET DE STAD: Noordelijke stadsentree

Om de doorstroming op de N375 te verbeteren, moeten de knelpunten worden aangepakt. Een van die knelpunten is de rotonde bij de Watertoren. Vanwege de beperkte ruimte bij de Watertoren kan ter plekke niet de ideale oplossing worden gevonden. De oplossing moet dus in de omgeving worden gezocht. De combinatie met de aansluiting van de N371 op de N375 biedt hiervoor goede mogelijkheden. Met het kruispunt op een andere plaats ligt het voor de hand om van hieruit de meest directe verbinding met de binnenstad te maken. De meest logische route is dan het tracť over het voormalig VION-terrein. Een groot bijkomend voordeel is dat hiermee de leefbaarheid van de Steenwijkerstraatweg verbetert. Er ontstaat zo ruimte voor de toekomstige fietsverbinding van en naar Nieuwveense Landen. Het laatste grote voordeel is dat met de nieuwe stadsentree het verouderde bedrijventerrein Steenwijkerstraatweg beter ontwikkeld kan worden. 

Veiligheid:

De tijd dat de overheid overal voor zorgde is voorbij. Zowel op landelijk als gemeentelijk niveau zien we een belangrijke trend naar meer eigen verantwoordelijkheid van burgers.
Veiligheid is een kerntaak van de overheid, echter geen exclusieve overheidstaak meer.
Bestrijding van overlast en criminaliteit wordt steeds meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en overheid.
Uit het Regeerakkoord “Bruggen Slaan” van het Kabinet Rutte II (ook wel aangeduid als Rutte-Asscher) blijkt onder meer dat burgers het veiligheidsbeleid in wijken mede gestalte moeten geven.
De gezamenlijke veiligheidspartners moeten bewoners duidelijk blijven maken dat ze eerst zelf moeten kijken naar een oplossing, voordat politie of woningbouw wordt gebeld.
Via buurtbemiddeling kunnen bewoners in dit proces worden ondersteund. Binnen het wijk- en dorpsgericht werken zou het organiseren van buurtbemiddeling als speerpunt kunnen worden opgepakt.

Cijfers:

TOP DRIE SCORES
Sociale samenhang 1 Nijeveen
2 Ezinge
3 Berggierslanden
Eenzaamheid 1 Koedijkslanden
2 Berggierslanden
3 Haveltermade
Sociale overlast 1 Centrum
2 Koedijkslanden
3 Watertoren/Haveltermade
Buurtbinding 1 Nijeveen
2 Centrum
3 Ezinge

SOCIALE KWALITEIT EN SAMENHANG 2008 2009 2012
Watertoren/Haveltermade 6,4 5,7
Koedijkslanden 6,1 5,8
Berggierslanden 6,1 6,3
Oosterboer/Rogat 6,8 6,2
Ezinge 6,8 7,0
Nijeveen 7,5
Centrum 6,4 6,3
Meppel 6,2 6,5 6,3
Referentiegemeenten 6,7

BUURTBINDING 2012
Watertoren/Haveltermade 5,5
Koedijkslanden 5,5
Oosterboer/Rogat 5,6
Centrum 6,3
Berggierslanden 5,6
Ezinge 6,2
Nijeveen 6,5
Meppel 5,8
Referentiegemeenten 6,0

MATE VAN BUURTPARTICIPATIE Niet tot nauwelijks Benedengemiddeld Bovengemiddeld Hoog
Watertoren/Haveltermade 46 18 24 12
Koedijkslanden 46 18 25 11
Oosterboer/Rogat 38 21 27 14
Centrum 37 14 29 20
Berggierslanden 33 14 34 19
Ezinge 39 22 28 24
Nijeveen 19 14 43 24
Meppel 38 17 29 16
Referentiegemeenten 39 17 26 20

EENZAAMHEIDSBELEVING 2012 Emotionele eenzaamheid Sociale eenzaamheid Eenzaamheidsscore
Watertoren/Haveltermade 0,8 1,5 2,6
Koedijkslanden 1,0 1,7 3,0
Oosterboer/Rogat 0,8 1,5 2,5
Centrum 0,8 1,4 2,4
Berggierslanden 1,0 1,4 2,6
Ezinge 0,8 1,5 2,4
Nijeveen 0,7 1,3 2,3
Meppel 0,9 1,5 2,6
Referentiegemeenten 0,8 1,4 2,4

DEELNAME VERENIGINGSLEVEN 2012
Watertoren/Haveltermade 40%
Koedijkslande 44%
Oosterboer/Rogat 45%
Centrum 48%
Berggierslanden 46%
Ezinge 33%
Nijeveen 66%
Meppel 47%
Referentiegemeenten 54%

MANTELZORG 2012
Watertoren/Haveltermade 16%
Koedijkslanden 21%
Oosterboer/Rogat 20%
Centrum 19%
Berggierslanden 12%
Ezinge 15%
Nijeveen 18%
Meppel 8%
Referentiegemeenten 21%

 

 <-- Terug
Plan van Aanpak
Plannen Ideeen
Uit het Onderzoek
Onderzoek vooraf
Ideeen 2013