Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Inspraak Dorpsvereniging in Raadscommissie 8 september 2011

Goedenavond  Raadsleden,

Bedankt voor de mogelijkheid om namens de Dorpsvereniging Nijeveen in te spreken bij beraadslaging rond
"Het Beleidskader Bibliotheekwerk Meppel-Nijeveen".

Ik wil graag een aantal zaken met u doornemen:

Het Beleidskader Bibliotheekwerk is ons inziens een goed onderbouwd stuk om in eerste aanleg vast te stellen en verder mee aan de slag te gaan. Belangrijk  is dat de gemeente hierin ook een vast jaarlijks bedrag handhaaft. Voor zover er binnen de gemeente geen financiŽle ruimte kan worden gevonden, om tenminste de indexering te volgen, biedt het vastleggen van een doorlopend vast bedrag voor toekomstige jaren wel een minimale zekerheid.
Wij gaan er vanuit dat de Bibliotheek daar dan op kan bouwen.

Er wordt relatief veel geld uitgegeven aan huisvesting, terwijl de organisatiekosten en kosten voor overhead in het algemeen bijzonder laag zijn.
Op zich is dat logisch te verklaren, omdat er relatief veel met vrijwilligers gewerkt wordt en de gemeentelijke bijdrage per inwoner op een dusdanig landelijk laag niveau ligt, dat er weinig ruimte is voor aanvullende bibliotheektechnische uitgaven.
Maar het is wel zinvol, om die kosten nog eens tegen het licht te houden.

Dit gegeven en de vaststelling van een doorlopend gemeentelijk budget maken een ombuiging van de kosten noodzakelijk, zodat er gewerkt kan worden aan een toekomstbestendige bibliotheek.
De grootste kosten voor huisvesting liggen evenwel in Meppel. Daar is het meeste te besparen. Maar ook in Nijeveen zijn, o.a. door een nog vrij recente uitbreiding, de kosten vrij hoog. Het is dan ook reŽel te stellen, dat ook daar besparingen gevonden moeten worden.
Overigens leidt het eventueel geheel sluiten van Nijeveen sowieso niet tot de doelstelling om een derde op huisvestingskosten te besparen. (Te weten van 30% naar 20% van het budget). Dat zal dus onvermijdelijk van twee kanten moeten komen

Eťn van de Ambities uit het Beleidskader is om het publieksbereik uit te breiden (met 1370 nieuw leden). Bedenk daarbij dat de bibliotheek in Nijeveen per inwoner meer gebruikt wordt dan de bibliotheek in Meppel.
Het is dan eenvoudig te in te zien, dat de ambitie van extra lezerspubliek direct een achterstand zal oplopen bij gehele of gedeeltelijke ontmanteling van de bibliotheek in Nijeveen.

Het Beleidskader laat een aantal typen bibliotheken de revue passeren, waaronder Topbibliotheek, Kernbibliotheek en de Doelgroepenbibliotheek.
Alle typen vragen om tegenwoordig om certificering. Daar zijn middelen voor nodig.
Het ligt uiteraard voor de hand om in Meppel een goed uitgeruste gemeentelijke hoofdvestiging te realiseren en verder toe te werken naar bediening van Doelgroepen.
Dit is in zijn algemeenheid te volgen.
Onderscheiden we dan globaal de belangrijke doelgroepen, dan spreken we over Jeugd, Volwassenen en Senioren.
Dan kun je natuurlijk de activiteiten naar de Doelgroep brengen, bijvoorbeeld naar scholen of naar bejaardencentra. Maar het is onze stellige overtuiging, dat dit in Nijeveen niet efficiŽnt zal werken. Weliswaar komen de huisvestingskosten dan ten laste van de scholen en niet meer van de bibliotheek, maar de collecties worden versnipperd en de betrokkenheid wordt kleiner.

Dit overigens nog afgezien van de vraag of de huidige scholen de ruimte en middelen hiervoor wel hebben.
Er is in Nijeveen geen Brede school, maar er zijn twee kleinere scholen, die in leerlingen aantal ook geen autonome groeiprognose hebben.
Dat is een zeer belangrijk verschil met Meppel, waar veel geÔnvesteerd wordt in Brede Scholen en waar het aanbieden van activiteiten op die wijze dus wel veel efficiŽnter kan.
Nu komen ouders met hun kinderen in Nijeveen naar de Bibliotheek. Zij hebben daar beiden iets te zoeken. Na opdeling van de jeugdcollectie over de scholen zijn deze ouders uit beeld. Een substantieel gedeelte gaat niet naar Meppel.
Ouders met kinderen gaan deels NIET voor zichzelf naar Meppel EN voor hun kinderen naar de school in NIJEVEEN.

De meeste Senioren wonen niet in het Kerspel. Een deel van de collectie voor deze doelgroep daar onder brengen leidt tot verdere versnippering van de Bibliotheek. Veel vrijwilligers hebben ook al aangegeven te willen stoppen als dat zo uit elkaar getrokken wordt. Dat komt de efficiŽntie uiteraard niet ten goede.
En uiteraard is er ook nog overlap in de collectie tussen de doelgroepen: OPDELEN?

Blijft over de volwassenen zonder kinderen. Voor een deel zullen die overgaan naar Meppel.

Is dit het allemaal waard? Is dit efficiŽnt voor Nijeveen? Is dit in lijn met de ambities voor Nijeveen? Wij denken van niet!

Het opzoeken van de Doelgroepen is typisch iets voor de stad, met grotere bejaardencentra en Brede Scholen.
Het is in ieder geval geen Dorpse oplossing. In Nijeveen ligt het meer voor de hand, te zoeken naar goedkopere huisvesting en de Jeugdcollectie niet op te splitsen en samen te houden met de Seniorencollectie. Dit noemen we dan een Doelgroepenbibliotheek. Daar is ook certificering voor mogelijk. Dat hoeft niet fysiek op een school te zijn.

Afhankelijk van de feitelijke huisvesting zal er ruimte over zijn voor een aantal banden/boeken voor volwassen. In aantal mogelijk niet voldoende voor een te certificeren Kernbibliotheek. Maar geenszins strijdig met de certificering van een Doelgroepenbibliotheek. Wij noemen dat een Doelgroepenbibliotheek-PLUS.

Nijeveners maken uiteindelijk liever en dus meer gebruik van een kleinere bibliotheek, dan dat ze voor elke doelgroepcollectie ergens anders heen moeten:
* voor zichzelf naar Meppel
* voor hun kinderen naar een locatie op een van de twee scholen
* voor het bejaarde familielid naar het Kerspel
Nijeveners zijn altijd voor samenwerken!

Wij stellen dan ook vast, dat versnippering van de bibliotheek in Nijeveen niet efficiŽnt is en het einde van een voorziening inluidt.

Afrondend kom ik dan tot het volgende:
De drie breed gestelde doelen van het Beleidskader, te weten:
1. focus leggen op lezen, leren en informeren
2. het terugdringen van de huisvestingskosten
3. een doorlopend budget voor meer jaren vaststellen

Dat onderschrijven wij.

Maar bij de middelen hebben wij de volgende twee kanttekeningen ten aanzien van het Kaderstuk:

1 op de formulering zoals ook verwoord in het MEMO Raadsvoorstel 11319 als volgt:
* Het aanbieden van activiteiten dichtbij de doelgroep is geen doel, maar een middel. Het doel is hier namelijk efficiency.
(De Raad zou zich hierbij dus beter tot dit doel beperken)

2. Bij de uitwerking van de financiŽle middelen gedetailleerder aanvullen als volgt:
* De ambities en middelen vastleggen voor meer jaren en gedetailleerd in een BCF (Budget gestuurde Contract Financiering).

Dit laatste lijkt van essentieel belang voor de gemeente. Zij is opdrachtgever en verantwoordelijk voor de bestede publieke middelen.
De doelen hebben dan een aanzienlijk minder vrijblijvend karakter en er kan over en weer getoetst worden of de beschikbare gelden toereikend zijn.

Met de verwachting, dat u zich in deze conclusies en aanvullingen kunt vinden.

Bedankt voor uw aandacht.

 <-- Terug
Verhuizing afgeblazen?
Overleg bieb hervat
Bieb stopt Overleg'14
Gem. Raad 22 sept 2011
Raadscie 8 sept 2011
Speelwerk koopt gebouw
Bibliotheek behouden
Bibliotheek tot 2011