Thuisbladzij | Actuele Zaken | Dorpsvisie | Dorpse Zaken | Publicaties Gemeente | Politieberichten | Oud Nieuws     

Inspraak Dorpsvereniging in Gemeente Raad 22 september 2011

Goedenavond Raadsleden,

Dorpsvereniging Nijeveen heeft al eerder in de commissie haar visie gegeven op het voorliggende beleidskader voor de Bibliotheek. Dat houdt in een integrale vestiging in Nijeveen.
Bij een beleidskader hoort uiteraard een financieel kader. Anders is het louter een fraai plan met beperkte mogelijkheden. Mooi opgeschreven, maar niet echt uitvoerbaar.
Wij hebben aangedrongen die financiering ook vast te leggen, bijvoorbeeld in een contractgestuurde budgetfinanciering. Maar elke koppeling tussen plannen enerzijds en realiteit anderzijds is goed.

In de discussie over het Beleidskader is duidelijk geworden, dat het bibliotheek bestuur structureel anderhalve ton stelt nodig te hebben. Geld dus, om haar werk te kunnen doen binnen het opgestelde  beleid.
Waar is dat geld dan voor nodig? Ik vertaal die anderhalve ton globaal als volgt.

    *     een kleine halve ton voor het lopend tekort
    *     ruim een ton voor het nieuwe beleid.

Deze constatering is vrij eenvoudig. Even eenvoudig als het feit, dat dat geld er NU niet is en binnenkort ook niet komt. Dus, en ik zeg dat nogmaals: het beleidskader als geheel is momenteel niet uitvoerbaar! Het is belangrijk dat u zich dat realiseert.
Dan moeten er keuzes gemaakt worden. Keuzes die met name ook u als Raad aangaan. De gemeente is de grootste financier en opdrachtgever van het bibliotheekwerk.
Keuzes dus, juist omdat er een mooi plan ligt met beperkte, maar wel publieke middelen

Dan kom ik toch terug op de onderliggende visie van het Drents Netwerk Bibliotheken.
In hun Masterplan staan 10 punten omtrent spreiding van vestigingen over geheel Drenthe. Een goede spreiding is een basisvoorwaarde voor het gehele bibliotheekwerk.
Geen van de 10 in de visie genoemde punten is aanleiding de locatie in Nijeveen te sluiten.
Integendeel. De punten spreken juist met name voor het openhouden van deze bibliotheek.

Een drietal punten wil ik noemen, waarmee gelijk het verschil met bijvoorbeeld Bergierslanden is aangegeven:

    *     Nijeveen is een kerndorp met méér dan 3000 inwoners (de grens ligt nu overigens nog op 2000, maar
            zou mogelijk nog kunnen worden opgerekt tot 3000).
    *     Nijeveen heeft twee scholen, die gebruik maken van één bibliotheek, terwijl er voor de jeugd (0-12 jaar)
            binnen 4 à 5 kilometer geen alternatief voorhanden is.
    *     Nijeveen heeft al een goed lopende bibliotheek. De mate van het huidig gebruik wordt zeer belangrijk
            gevonden.

Dit in het algemeen, maar ook als wezenlijk verschil tussen een dorp en een stadswijk.

Nijeveen doet het beter dan de vestiging in Meppel, zowel in percentages bezoekers, als in uitgeleende boeken.

Is de timing voor de vraag naar extra middelen dan een gelukkige? Nee!
De huidige financiële crisis heeft haar uitwerking in het gehele land. Ook wij voelen dat.
En er zit een nieuwe regering, die net haar eerste serieuze plannen gaat doorvoeren. Over enkele jaren zal meer duidelijk zijn, wat de uitwerking van die koers is.
En uiteraard heeft ook de conjunctuur haar slechte en straks weer betere tijden.

Er is dus altijd licht aan de horizon, maar sluiten doe je nu wel voor het echt. Dat is definitief!

Geachte Raad ik verzoek u dan ook om het Beleidskader aan te scherpen en u uit te spreken tegen sluiting dan wel ontmanteling van de vesting in Nijeveen. Een keuze gebaseerd op de beperkingen die al uit het Kader voortkomen en een keuze die overeenkomt met het vestigingsbeleid zoals verwoord in het Masterplan van het Netwerk Drentse Bibliotheken.

Dan zijn er op korte termijn wel besparingen noodzakelijk, die ons inziens in de sfeer van de huisvesting gezocht moeten en kunnen worden.

De kernbibliotheek kan dan overeind blijven.

De Dorpsvereniging van Nijeveen is uiteraard bereid om met gemeente en bibliotheek hierover verder mee te denken.

Bedankt voor uw aandacht.

 

 <-- Terug
Verhuizing afgeblazen?
Overleg bieb hervat
Bieb stopt Overleg'14
Gem. Raad 22 sept 2011
Raadscie 8 sept 2011
Speelwerk koopt gebouw
Bibliotheek behouden
Bibliotheek tot 2011